سینما کره http://cinemakorea.mihanblog.com 2019-10-14T21:30:01+01:00 text/html 2009-12-02T21:08:52+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی شعرهای عاشقانه 4 http://cinemakorea.mihanblog.com/post/132 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">زیبایی اش در همان لحظه اول تمام وجودم را تسخیر کرد...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آنقدر زیبا بود که دلم نمی خواست حتی لحظه ای چشم از چشم هایش بردارم...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">چشم هایش آیینه زندگی بود...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">سرشار از صداقت و یکرنگی...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">احساس می کردم که او لیاقت به دست آوردن همه چیز را دارد...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">احساس می کردم تمام دنیا و کائنات فقط به خاطر او در حال </span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گردش و تکاپو هستند....</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">روح بزرگ و خدایی اش آنقدر زیبا و خواستنی بود که نه تنها من،</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بلکه همه اطرافیان را به سوی خویش جذب می کرد...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">فقط کافی بود لبخند بزند...</span></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;color:maroon"><o:p></o:p></span></p> text/html 2009-12-02T21:07:40+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی جملات عاشقانه http://cinemakorea.mihanblog.com/post/131 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">روی دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع<br> عشق آمد و گفت من بی سوادم</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">*********************************************</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">عشقی كه با پر مرغی بدست آید با ساقه ی كاهی از دست می رود</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">*********************************************</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">می رسد روزی كه بی من روزها رو سر كنی<br> می رسد روزی كه مرگ رو باور كنی<br> می رسد كه تنها در كنار قبر من شعر های كهنه ام رامو به مو از بر كنی</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">*********************************************</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">هرگز نمی گیرد كسی در قلب من جای تو را<br> هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را<br> خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا زپای<br> در كوی راه زندگی روشن كند راه مرا</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">*********************************************</span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman'; color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">اگر رفتم تو یادم کن. اگر مردم تو خاکم کن. اگر ماندم در این دنیا، به مهر خود تو شادم کن</span></span></span> text/html 2009-12-02T21:06:55+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی نازنینـــــــــــــــــــم ! http://cinemakorea.mihanblog.com/post/130 <p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نازنینـــــــــــــــــــم !</span></span></span></span><span dir="LTR" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بی تو اینجا نا تمام افتاده ام </span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پخته ای بودم که خام افتاده ام</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">گفته بودی تا که عاقلتر شوم</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آه ، می خواهی مگر کافر شوم</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من سری دارم که می خواهد کمند</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حالتی دارم که محتاجم به بند</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کاشکی در گردنم زنجیر بود</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کاشکی دست تو دامنگیربود</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">عقل ما سرمایه دردسر است</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></span></span></o:p></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من جهان را زیر وبالا کرده ام</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">عشق خود را در تــــــو پیدا کرده ام</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">من دگر از هر چه جز دل خسته ام</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">عهد یاری با دل دل بسته ام</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بر لب تو خنده مجنونی ام</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="postbody" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(128, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">خنده تو رنگی از دلخونیم   </span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></span></span></div><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><div style="text-align: right; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">÷÷÷÷÷÷÷÷÷</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></span></span></div></span><p></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم با نام تو. افسا نه اى گلریز شد</span></span></span></span><span dir="LTR" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم در سینه ام عشق تو شور انگیز شد</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم همراه بوى میخك و محبو به</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">خاطراتم پر كشد با یاد تو در كوچه ها</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم وقتى نگاهت گیرد از من فاصله</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دیده ام مى بارد اما نم نم و بى‌حوصله</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز قلب پنجره بر روى‌من وا مى شود</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم پروانه اى در باغ پیدا مى شود</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ز هم لاى‌كتابم مى‌نهم یك شاخه یاس</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">مى‌كنم بهر پیامى قاصدك را التماس</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم در هر شفق دلتنگ و دلگیر مى‌شو</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">باز هم با یاد تو سر شار رویا مى‌شوم</span></span></span></span></p> text/html 2009-12-02T21:05:29+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی چکه های خاطره 3 http://cinemakorea.mihanblog.com/post/129 <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">به کسی عشق بورز که لایق عشق باشه نه تشنه عشق...زیرا کسی که تشنه عشق است روزی سیراب میشود</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بدون گریه خاطره روشن نمیشه شهری بود به نام عشق در آن کوهی وجود داشت بنام دوستی از آن کوهرودی جاری میشد بنام محبت این رود به مردابی میریخت بنام جدایی پس نفرین عالم بر این جدایی که غرورمرا درک نمیکند </span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هیچ زمان دل به کسی نبند ...... چون این دنیا این قدر کوچک است که دو تا دل کنار هم جا نمیشه ..... ولی اگر دل بستی ... هیچ وقت ازش جدا نشو چون این دنیا این قدر بزرگه ... که دیگه پیداش نمیکنی</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><o:p></o:p></span></p> text/html 2009-12-02T21:02:41+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی چکه های خاطره 2 http://cinemakorea.mihanblog.com/post/128 <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span dir="RTL"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"> کسی را که دوست داری آزادش بگذار !!! اگر قسمت تو باشد ٬ برمی گردد و گرنه ..... بدان که از اول قسمت تو نبوده است</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"> </span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">دلمو دادم به تو،تا(ما)بشیم دلمو دادم به تو،تا دیگه تنها نباشم دلمو دادم به تو،چون تو چشات دریارودیدم دلمو دادم به تو،تاهمه وقت یارهمیشگیم باشی دلمو دادم به تو،چون میدونم تنهام نمی زاری</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">من از خدا خواستم، نغمه های عشق مرا به گوشت برساند تا لبخند مرا هرگز فراموش نکنی و ببینی که سایه ام به دنبالت است تا هرگز نپنداری تنهایی. ولی اکنون تو رفته ای ، من هم خواهم رفت فرق رفتن تو با من این است که من شاهد رفتن تو هستم</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><o:p></o:p></span></p> text/html 2009-12-02T21:01:40+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی چکه های خاطره http://cinemakorea.mihanblog.com/post/127 <p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">از کوچه های حادثه به آرامی می گذرم ، با دستهایم چشمانم را محو می کنم تا ببینم آن کوچه بن بست تنهایی عشق را... </span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">دلم عجیب هوای دیدنت را کرده است ، دستانم را کمی کنار می زنم و از لا‌ به لا‌ی انگشتان لرزانم نیم نگاهی به گذشته ناتمامم می اندازم ، چیز زیادی نیست و از من نیز چیزی نمانده است جز آیینه زلا‌لی که از آن گله دارم که چرا حقیقت زندگی را از من پنهان کرد... !؟ و تو ای سنگ صبور لحظه لحظه های عمر کوتاه من ، چقدر</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: maroon; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">بی کس و تنها ماندی ! جواب صفحه های سفیدت را چه دهم که من نیز بی وفایی را از زمانه آموختم.</span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color:maroon"><o:p></o:p></span></p> text/html 2009-12-02T20:57:56+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی جملات عاشقانه ... 2 http://cinemakorea.mihanblog.com/post/126 <p style="margin-top:0cm"></p><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پنجره ای كه پرواز گنجشكان را از پشت آن تماشا كنم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> </span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">و خوشبختی مردمان را و گذر فصلها را</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.<br></span></span></span></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">در كوچه ما خانه ها را بی پنجره می سازند</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.<br></span></span></span></div></span></span><p></p> <span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نترس.پیش برو.ادامه بده.آنها همواره در کنار تو خواهند بود</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">لحظه به لحظه،ثانیه به ثانیه آنها تو را زیر نظر دارند.آنها ازهمه<br></span></span></span></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مهربانترند،دلسوزترند،</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.....<br></span></span></span></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">هرگاه احساس ترس و لغزش کردی دستت را در دست آنها<br></span></span></span></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بگذار و مصمم قدم بردار و آن سه پشتیبان تو هستند</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>:<br></span></span></span></div></span> </span><span dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">۱</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خدا که از همه دلسوزتر است و همانند مادری که فرزندش</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">را راهی امتحانی سخت می کند نگران توست.پس تنهایت<br></span></span></span></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نمی گذارد و در کنارت می ماند همیشه و هرجا و هر لحظه</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.<br></span></span></span></div></span> </span><span dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">۲</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مادر که هرچه بگویم کم گفته ام او که با زیباترین کلمات به</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">تو اعتماد به نفس می دهد و اینگونه تو را یاری می کند</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.<br></span></span></span></div> </span><span dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">۳</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">پدر که همچون کوه در پشتت ایستاده و به تو این اطمینان</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">را می دهد که قدم هایت را محکم تر برداری</span></span></span><br></div> </span> text/html 2009-12-02T20:54:54+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی جملات عاشقانه ... http://cinemakorea.mihanblog.com/post/125 <p style="margin-top:0cm"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">...</span></span></span><span class="apple-converted-space"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "> </span></span></span></span><br></div><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد ... باعث ریختن اشک های تو نمی شود</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span>...</span></span></span><br></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">تنها دوراه برای مواجهه با مشکلات وجود دارد : یا آنها را عوض کنید و یا شیوه نگریستن به آنها را تغییر دهید</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span> ....</span></span></span><span class="apple-converted-space"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "> </span></span></span></span><br></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">دیگران را دوست بدارید،منتظر نباشید آنها شما را دوست بدارند</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span>..</span></span></span><br></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">شادمان شدن آسان است اما شادمان ماندن دشوار</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span>...</span></span></span><span class="apple-converted-space"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "> </span></span></span></span><br></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">نباید دنبال خوشبختی بود باید آن را اتفاقی در راه پیدا کرد</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span>...</span></span></span><br></div></span></span></p> <p style="margin-top:0cm"><div style="text-align: right;"><br></div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">نمی دانم محبت را بـر چه کاغذی بنویسم که هرگز پاره نشود</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span> </span></span></span></span></span><br></div></span><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 16px; font-weight: bold; ">بـرچـه گلـی بـنویـسم که هـرگز پرپر نشـود</span><br></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">بـر چه دیواری بنویسم که هرگز پاک نشود</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="apple-converted-space"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><span dir="LTR"></span> </span></span></span></span><br></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 16px; font-weight: bold; ">بـر چه آبـی بنویسم که هـرگز گل آلود نشود</span><br></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 16px; font-weight: bold; ">وسرانجام بـر چه قلـبی بنویسم که هـرگز سـنگ نشود</span><br></div></span></span></p> text/html 2009-12-02T20:49:01+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی ای سراپا همه خوبی تک و تنها به تو می انذیشم http://cinemakorea.mihanblog.com/post/124 <p class="MsoNormal" style="text-align: right;direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ای کاش همچو شبنمی از چشمان زیبایت بر صورت پر رازت جاری می شدم و آن را بوسه باران می کردم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> .</span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">می دونی چرا وقتی میخوای بری تو رویا چشماتو میبندی؟ یا وقتی گریه کنی چشما تو میبندی؟ حتی بخوای کسی روببوسی چشماترو می بندی؟ چون قشنگترین چیزهای این دنیا قابل دیدن نیست</span></span></span></span><span style="color:black"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:left; direction:ltr;unicode-bidi:embed"><div style="text-align: right;"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بگذار ابریترین شعرهایم را با غریب ترین لهجه بخوانم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span style="color: black; "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">این عادت من است كه هر غروب بر ایوان دلتنگیم می نشینم</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> </span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div> </span><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">و خویش را مرور می كنم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>....<br></span></span></span></div> </span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:left; direction:ltr;unicode-bidi:embed"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">شبهای زمستانی قلبم را چراغی  نیست و ظلمت روحم را،</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; color:black"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">روشنایی ودر انزوای  تنهائیم كور سوی  امید را نمی بینم<br></span></span></span></div> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">چه بس شبها كه دلتنگی صورتم  راشسته و خواهد شست<br></span></span></span></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">وچه بسیار روزهایی كه بی قرارت بودم ولی</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...<br></span></span></span></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">غم هجران  لحظه به لحظه به مرگ نز دیكترم خواهد كرد<br></span></span></span></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">وهیچ كس راز دلتنگیهایم را نخواهد فهمید وهیچ چیز برلب<br></span></span></span></div></span> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">نخواهم آوردچرا كه من گر فتار سنگینی سكوتی هستم كه<br></span></span></span></div></span><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">گویا قبل از هر فریادی لازم است</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>...</span></span></span><br></div></span></p> text/html 2009-12-02T20:46:46+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی چشمون من ...3 http://cinemakorea.mihanblog.com/post/123 <p style="margin-top:0cm"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">جا جایش رد پا بود از خدا ... جاده های مستقیم كربلا دل نمی زد جز برای وصل خود...هر كسی می جست آنجا اصل خود</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p style="margin-top:0cm"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><p style="margin-top:0cm"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">جبهه جایی كه خدا بی هاله بود. .جبهه الحق سرزمین لاله بود جبهه جای ناله بود و زمزمه ......جای ذكر مهدی (عج) و یا فاطمه (س</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">خوشبختی یعنی هماهنگی باروزگار پس خوشبخت واقعی كسی است كه هیچ موقع پیش آمدهای روزگارخم به ابروی او نیاورد وهمیشه خدا را بر اعمال وسرنوشت خود واقف بداند</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آنقدر قوی باش كه بتوانی با روزگار روبرو شوی. آنقدر ضعیف باش تا بتوانی قبول كنی كه نمی توانی همه ی كارها را به تنهایی انجام دهی . و در مقابل كسانی كه به كمك تو احتیاج دارند بخشنده باش . در مورد نیاز های شخص ات صرفه جو و قانع باش . آنقدر عاقل باش تا قبول كنی در مورد همه چیز آگاهی نداری . آنقدر ساده باش كه به معجزه اعتقاد داشته باشی . شادی هایت را با دیگران تقسیم كن . در غم و اندوه دیگران شریك شو . راهنمای افرادی باش كه خود را گم كرده اند</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> .</span></span></span><o:p></o:p></span></p></span></p> text/html 2009-12-02T20:45:00+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی چشمون من ... 2 http://cinemakorea.mihanblog.com/post/122 <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بهونه ی بودن من چه خوبه با تو زندگی قسمت تو سفر شد و قسمت من آوارگی بهونه ی بودن من با رفتنت چی كار كنم بجای خوندن به خدا فقط باید دعا كنم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span>...</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اگر میشد صدا را دید چه گل هایی. چه گل هایی. كه از باغ صدای تو به هر آواز میشد چید اگر میشد صدا را دید</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">زنگ خورد ، ناظم صبح آمد سر صف توی برنامه صبحگاهی رو به خورشید گفت باز هم دفتر مشق دیروز خط خورد و كتاب شب پیش را ماه با خودش برد. آی خورشید ، روی این آسمان ، روی تخته سیاه جهان ، با گچ نور بنویس : زیر این گنبد گرد و كور و كبود آدمی زاد هرگز ، دانش آموز خوبی نبود</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">دیشب دل دیوانه ی من داشت با من سر جنگی كه مپرس گفتم ای دل، به خدا می دهمت گوشمالی قشنگی كه مپرس دل من حرف به خرجش نرود شده دیوانه ی منگی كه مپرس! می كشد آه به قسمی كه مگو می كند گریه به رنگی كه مپرس</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اگر پسر نبود دعوا نبود ... خشونت نبود عشق نبود اگر دختر نبود هوس نبود ... لطافت نبود ... دعوای پسرا نبود... عشق نبود. به نظر شما بهتر نبود هیچ كدوم نبودیم؟؟؟</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">میدونی سخت ترین روز چه روزیه ؟؟؟ روزی كه قلبهایی كه در كنار هم برای هم می تپیدن از هم جدا بشن .دلهایی كه محرم هم بودن محرم دل كس دیگری بشن</span></span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:Verdana;color:black"><o:p></o:p></span></p> text/html 2009-12-02T20:44:14+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی چشمون من ... http://cinemakorea.mihanblog.com/post/121 <p style="margin-top:0cm"></p><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">دنبال نگاه‌ها نرو، چون میتونن گولت بزنن، دنبال دارایی نرو چون كم‌كم افول می‌كنه دنبال كسی برو كه باعث بشه لبخند بزنی چون فقط با یك لبخند میشه یه روز تیره را روشن كرد. كسی را پیدا كن كه تو را شاد كنه</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><br></span></span></span></div><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">*</span></span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">برای عشق تمنا كن ولی خار نشو.برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده. برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه.برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن.برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر.برای عشق وصال كن ولی فرار نكن.برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن.برای عشق خودت باش ولی خوب باش برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><br></span></span></span></div></span><span style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">*</span></span></span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن زیر باران نیست، عشق آن است كه یكی برای دیگری چتری شود، و او هیچوقت نداند كه چرا خیس نشده</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">مردم این زمونه مثل گل انارند<br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">از دور جلوه دارند از نزدیك بو ندارند<br></span></span></span></div></span><p></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">زمان! به من آموخت كه دست دادن معنی رفاقت نیست.... بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن نیست....هیچ وقت دل به كسی نبند</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">دنیا را بد ساخته اند......... كسی را كه دوست داری،تورادوست نمی دارد. و كسـی كه تورا دوست دارد ،تو دوستش نمی داری اما كسی كه تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند. و این رنج است. زندگی یعنی این....(دكترعلی شریعتی</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span>)</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">ای دل حریف این همه ماتم نمی شوی---بیچاره تر منم كه تو آدم نمیشوی----بار فراق دوست اگر بر سرت نهند---چون چوب خشك میشكنی خم نمی شوی---چون شمع سرگداخته ای در تعجبم--با ازدیاد شعله چرا كم نمیشوی---هر شب دعا كنم كه شوی سر به راه تر---آخر چرا اسیر دعایم نمی شوی؟</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span dir="LTR"></span>--</span></span></span><o:p></o:p></span></p> text/html 2009-12-02T20:36:31+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی دوست داشتن ... http://cinemakorea.mihanblog.com/post/120 <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">ای كاش دوست داشتن را تجربه نمی كردم، تجربه ی تلخی بود... دیگر هیچ وقت نمی خواهم حضوری گرم، سرمای وجودم را محو كند دیگر هیچ گاه به نگاه عاشقی دل نمی بندم و هیچ گاه به سلام مهربانی پاسخ نخواهم داد</span></span></span></span></span><span style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><o:p></o:p></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">همواره به خاطر بیاور دراوجی معین هرگز ابری وجود ندارد. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است كه روحت آنقدر كه باید بالا نرفته است</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span dir="LTR"></span></span></span></span></span><span style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><span dir="LTR"></span> ..</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><o:p></o:p></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">بدترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنارش باشی و بدانی كه هرگز به او نخواهی رسید هیچ كس لیاقت اشك های تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد ... باعث ریختن اشك های تو نمی شود</span></span></span></span></span><span style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><o:p></o:p></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">آدم از بی بصری بندگی آدم كرد................گوهری داشت ولی نذر قباد وجم كرد...... یعنی در خوی غلامی ز سگان پست تر است.........من ندیدم كه سگی پیش سگی سر خم كرد</span></span></span></span></span><span style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><o:p></o:p></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">گفتمش آغاز درد عشق چیست؟ گفت آغازش سراسر بندگیست گفتمش پایان آن را هم بگو گفت پایانش همه شرمندگیست گفتمش درمان دردم را بگو گفت درمانی ندارد، بی دواست گفتمش یك اندكی تسكین آن گفت تسكینش همه سوز و فناست</span></span></span></span></span><span style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><o:p></o:p></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">نقش كردم رخ زیبای تو بر خانه دل........خانه ویران شدوآن نقش به دیوار بماند</span></span></span></span></span><span style=""><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);"><o:p></o:p></span></span></span></span></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(153, 0, 0);">رمز زندگی كردن این است كه در بی امنیتی زندكی كنید. و البته در این گونه زندگی كردن تامین وجود ندارد. یك قطعه سنگ همواره امن است ویك گل همیشه در معرض خطر - ولی سنگ مرده است وگل سرشار است از زندگی! ولی اگر طوفانی برخیزد گل می افتد وسنگ در جایش باقی می ماند</span></span></span></span><br></div></span> text/html 2009-12-02T20:34:15+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی دوست دارم ... http://cinemakorea.mihanblog.com/post/119 <p style="text-align: right; margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">آسمون منو تو یه مدته سیاه شده گفتن دوست دارم كم شده كیمیا شده اون غروری كه گذاشته بودیمش یه جای دنج اومده باز توی قلب من وتو خدا شده اون حسادت هایی كه اول طعم عاشقی رو داشت حالا انگار ارزشش قد یه ادعا شده اون دسا كه داده بودیم توی رویامون به هم تقصیر كیه نمی دونم ولی رها شده ما قرار نبود مثل بقیه زندگی كنیم چرا حرف هامون مث تموم آدما شده گنبد عشق منو تو ضریحاش طلایی بود طلا ها ریخته و جنس گنبدا بلا شده ما رو چشمون زدن ما كه با هم بد نبودیم ما چه تقصیری داری</span></span></span></span><span style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><o:p></o:p></span></span></span></span></p><p style="text-align: right; margin-top: 0cm; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; ">بیا با من دلم تنها ترین است/ نگاهت در دلم شور آفرین است/ مرا مستی دهد جام لبانت/ شراب بوسه ات گیرا ترین است/ ز یك دیدار پی بردی به حالم/ عجب درمن نگاهت نكته بین است/ سخن از عشق ومستی گوی با من/ سخن هایت برایم دلنشین است/ مرا در شعله ی عشقت بسوزان/ كه رسم دوستداریها همین است/ نشان عشق را در چشم تو خواندم/ دلم چون كویی آیینه بین است/ به من لطف گل مهتاب دادی/ تنت با عطر گلها همنشین است/ دوست را هم تو باش آغاز وپایان/ كه عشق اولی وآخرینست</span></span></span></span></p> text/html 2009-12-02T20:31:01+01:00 cinemakorea.mihanblog.com مهدی حسینی آرامتر بگذر ... http://cinemakorea.mihanblog.com/post/118 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA"><o:p><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family:Verdana; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ای مسافر !  ای جدا ناشدنی ! گامت را آرام تر بردار ! از برم آرام تر بگذر ! تا به کام دل ببینمت</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> .</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بگذار از اشک سرخ گذرگاهت را چراغان کنم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> </span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">.</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">آه ! که نمیدانی ... سفرت روح مرا به دو نیم می کند ... و شگفتا که زیستن با نیمی از روح تن را می فرساید</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">بگذار بدرقه کنم واپسین لبخندت را و آخرین نگاه فریبنده ات را</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> .</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">مسافر من ! آنگاه که می روی کمی هم واپس نگر باش . با من سخنی بگو . مگذار یکباره از پا در افتم ... فراق صاعقه وار را بر نمی تابم</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">جدایی را لحظه لحظه به من بیاموز...    آرام تر بگذر</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">وداع طوفان می آفریند... اگر فریاد رعد را در طوفان وداع نمی شنوی ؟! باران هنگام طوفان را که می بینی !  آری باران اشک بی طاقتم را که می نگری</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">من چه کنم ؟ تو پرواز می کنی و من پایم به زمین بسته است</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ... </span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">ای پرنده ! دست خدا به همراهت</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">اما نمی دانی ... نمی دانی که بی تو به جای خون اشک در رگهایم جاریست</span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span></span></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span> ...</span></span></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br></span></span></span></div></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ansi-font-size:9.0pt;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">از خود تهی شده ام ... نمی دانم تا باز گردی مرا خواهی دید ؟؟؟<br></span></span></span></div></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: right;"><br></div></span>